Căn hộ Oyster Gành Hào Trần Phú Tổ ẩm bình yên, hạnh phúc