Bảng Giá Đất Cà Mau 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 66/QĐ-UBNDCà Mau, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Tham khảo thêm Dự án Khu đô thị tại Tp. Cà Mau: Dự án Cà Mau New City tọa lạc vị trí đắc địa tại cửa ngỏ Đông Bắc thành phố Cà Mau, tiếp giáp với tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp, tương lai là cao tốc Cà Mau – Cần Thơ nối 2 thành phố lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án do Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Sài Gòn 268 làm chủ đầu tư, sẽ sớm được triển khai trong năm 2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, GPMB năm 2018 tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 215/TTr-STNMT ngày 17/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (ban hành kèm theo Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Có Thể bạn quan tâm: Bán Biệt Thự Athena fulland Nguyễn Xiển

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
– CT, PCT UBND tỉnh;
– LĐVP UBND tỉnh (Quân);
– Phòng NN-TN (Nguyên, 11/5);
– Lưu: VT. Tr 74/5.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

bang gia dat ca mau - Bảng Giá Đất Cà Mau 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 66/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 2. Mục đích:

Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 nhằm mục đích giúp cho các cơ quan nhà nước tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể để kịp thời phục vụ công tác:

– Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

– Đấu giá khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp diện tích tính thu tiền của thửa đất, khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong Bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành

– Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp diện tích tính thu tiền của thửa đất, khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo giá đất trong Bảng giá đất của UBND tỉnh ban hành.

 1. Yêu cầu:

Việc xác định giá đất cụ thể phải được thực hiện khách quan, bảo đảm nguyên tắc và phương pháp định giá đất theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai năm 2013. Đối với trường hợp thuê đơn vị tư vấn định giá đất thì đơn vị đó phải có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 2. Các khu đất, thửa đất cần định giá đất cụ thể trong năm 2018 là 94 trường hợp, trong đó:
 3. a) Có 82 khu đất, thửa đất cần định giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm đ, khoản 4, Điều 114 của Luật Đất đai 2013.
 4. b) Có 12 khu đất, thửa đất cần định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 và điểm b, khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Việc xác định giá đất cụ thể thực hiện theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư. Đối với các dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 2, Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

 1. Danh mục các dự án, công trình; thửa đất, khu đất dự kiến thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể:

(Chi tiết xem tại Phụ lục 01 kèm theo).

 1. Kinh phí thực hiện:

 2. a) Tổng kinh phí dự kiến: 3.493.387.900 đồng(ba tỷ, bốn trăm chín mươi ba triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).

 1. b) Nguồn kinh phí thực hiện:

– Đối với kinh phí xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính.

– Đối với kinh phí xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, thuê đất theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP và điểm b, khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP: Nguồn ngân sách nhà nước (nguồn sự nghiệp kinh tế theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Giao UBND huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các phương án giá đất đối với các dự án đang tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch năm 2017 chuyển sang năm 2018, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xem xét thẩm định trước khi trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt theo quy định.
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

– Chịu trách nhiệm lựa chọn thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với các dự án tại Phụ lục 01 theo quy định (trừ các dự án cấp huyện đang xác định giá đất cụ thể được chuyển từ Kế hoạch năm 2017 sang Kế hoạch năm 2018).

– Hướng dẫn UBND huyện, thành phố Cà Mau trình tự, thủ tục, hồ sơ trong công tác xác định giá đất cụ thể, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

 1. Giao Sở Tài chính thẩm định Dự toán định giá đất cụ thể đối với các trường hợp nêu trên, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn UBND huyện, thành phố Cà Mau lập dự toán, thanh quyết toán đối với các dự án, công trình; thửa đất, khu đất dự kiến do UBND cấp huyện xác định giá đất cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh công trình, dự án; thửa đất, khu đất cần xác định giá đất cụ thể nằm ngoài Kế hoạch được phê duyệt, đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thành phố Cà Mau báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét bổ sung./.

 

PHỤ LỤC 02

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 66/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STTTên Dự ánĐịa điểmDiện tích (ha)Trong đóKinh phí thực hiện (đồng)Ghi chú
Đất ởĐất PNNĐất NN
ADanh mục xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường GPMB (I + II)    3.191.440.900 
IDự án năm 2017 chuyển sang năm 2018    1.398.783.900 
1Thành phố Cà Mau     650.921.900 
01Dự án xây dựng cầu qua sông Tắc ThủPhường 1, phường 83,813,8131.618.400
02Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Nguyễn Mai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lê Anh Xuân), thành phố Cà MauPhường 80,060,0617.957.500
03Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà MauTP. Cà Mau0,370,3721.577.000
04Dự án xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Cà MauPhường 63,353,3528.846.000
05Dự án Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường Văn hóa Trung tâm – Khu C (giai đoạn 2)Phường 1, phường 94,664,6637.845.000
06Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân lao động Công ty Minh PhúXã Lý Văn Lâm15,815,851.478.000
07Dự án chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai số 2 (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Lâm Thành Mậu)Phường 4, phường 945,345,367.822.000
08Dự án đầu tư xây dựng đường đấu nối từ Quốc lộ 1A vào dự án Khu dân cư phía đông Quốc lộ 1A (khu A)Phường 8, xã Lý Văn Lâm0,320,3220.993.000
09Dự án Phát triển nhà ở khu C1, C2, khu đô thị cửa ngõ Đông BắcPhường 6, phường Tân Thành60,0060,0074.915.000
10Khu TĐC và nhà ở xã hội phường 4, phường 9, thành phố Cà MauPhường 4, phường 943,3043,3067.422.000
11Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối vào khu đô thị mới Bạch ĐằngXã Lý Văn Lâm0,360,3621.460.000
12Dự án Khu dân cư phía Tây tuyến đường Tạ UyênPhường 926,5426,5456.492.000
13Dự án xây dựng Niệm Phật đường Hưng PhướcXã Lý Văn Lâm0,510,5123.163.000
14Dự án Khu dân cư khóm 6Khóm 6, phường 51,41,427.295.000
15Công trình đường dây 110KV mạch 2 từ trạm 220KV Cà Mau – An XuyênThành phố Cà Mau0,170,1719.242.000
16Dự án xây dựng trụ sở xã Hòa TânẤp Bùng Binh, xã Hòa Tân0,890,8925.824.000
17Dự án đầu tư xây dựng trường đại học tư thục Y-Dược Cà MauPhường 91919,0056.972.000
2Huyện Thới Bình     107.924.000 
01Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử các địa điểm thuộc xứ ủy Nam Bộ – Trung ương cục miền Nam (Gđ cuối năm 1949 đến 1955) tỉnh Cà Mau giai đoạn 1Ấp 9, xã Trí Lực9,679,6748.154.000
02Dự án xây dựng nhà làm việc Điện lực Thới BìnhKhóm 1, TT. Thới Bình0,020,0217.491.000
03Dự án xây dựng đường đấu nối từ cầu bắc qua Sông Trẹm vào lộ U Minh – Thới Bình (tên cũ: Dự án xây dựng cầu bắc qua Sông Trẹm tại khóm 3TT. Thới Bình0,070,0718.074.000
04Công trình 110 KV mạch 2 từ trạm 220 KV Cà Mau – An XuyênXã Hồ Thị Kỷ1,001,0024.205.000
3Huyện Trần Văn Thời     214.655.000 
01Dự án xây dựng khu dân cư bờ Nam Sông ĐốcTT. Sông Đốc287,07287,0799.220.000
02Dự án xây dựng đường nội ô thị trấn Trần Văn ThờiTT. Trần Văn Thời2,252,2526.595.000
03Trạm Biến áp 110 kV Sông Đốc và đường dây đấu nốiXã Phong Điền0,680,6822.019.000
04Dự án xây dựng cống Ban Lẻng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTTL tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Lợi An0,20,217.257.000
05Dự án Tái định cư dân khóm 9 thị trấn Sông ĐốcTT. Sông Đốc11,711,749.564.000
4Huyện Đầm Dơi     57.858.000 
01Dự án đầu tư xây dựng Kè cấp bách xã Tân ThuậnXã Tân Thuận5,05,037.099.000
02Dự án xây dựng cầu Nhị NguyệtXã Tân Trung, xã Tân Duyệt0,50,520.759.000
5Huyện Cái Nước     80.984.000 
01Khu Công nghiệp Hòa Trung (Nhà máy xử lý nước thải tập trung và quỹ đất dự phòng)Xã Lương Thế Trân90,090,080.984.000
6Huyện Phú Tân     16.090.000 
01Dự án xây dựng trường Mẫu giáo Hoa HồngXã Phú Thuận0,10,116.090.000
7Huyện U Minh     242.991.000 
01Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây, Hạng mục: Khu Tái định cư xã Khánh HộiXã Khánh Hội6,86,8140.480.000
02Dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và bến cá Khánh HộiXã Khánh Hội2,882,8827.552.000
03Dự án khu dân cư kênh xáng lộ xe bờ tây sông Cái TàuTT. U Minh0,70,7124.494.000
04Dự án xây dựng đường giao thông từ đường hành lang ven biển phía Nam đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm.Huyện U Minh5,55,5338.089.000
05Công trình 110 KV Cà Mau 2 từ và đường dây đấu nối tỉnh Cà MauHuyện U Minh0,70,724.494.000
06Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoXã Khánh Lâm158,5158,587.882.000
8Huyện Năm Căn     27.360.000 
1Đường từ cầu Năm Căn dọc theo Kênh 1038 đến Nghĩa trang Trường ĐứcXã Lâm Hải2,772,7727.360.000
IIDự án thu hồi đất năm 2018    1.792.657.000 
1Thành phố Cà Mau     204.419.000 
01Đầu tư nâng cấp mở rộng Bệnh viện đa khoa Cà MauPhường 645,0045,0070.713.000
02Khu Nghĩa địa khóm 5, phường 6Phường 60,060,0617.724.000
03Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, khu học tập và Sát hạch lái xe mô tôXã Lý Văn Lâm0,570,5726.081.000
04Dự án khu B, khu C3 thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà MauPhường 6, phường Tân Thành154,24154,2489.901.000
2Huyện Thới Bình     26.595.000 
01Trạm 110 KV Thới Bình và đường dây đấu nối tỉnh Cà MauTT. Thới Bình1,001,0026.595.000
3Huyện Trần Văn Thời     411.926.000 
01Xây dựng cống Phát Thạnh và cống Rạch Lăng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng dựng HTTL Tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Lợi An0,500,5020.760.000
02Cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (thuộc dự án đầu tư XD công trình tái định cư RPH Biển Tây huyện TVT)Xã Khánh Bình Tây18,0018,0050.171.000
03Khu Tái định cư xen ghép Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Xã Khánh Bình Tây3,523,5230.189.000
04Khu Tái định cư xen ghép thị trấn Sông Đốc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Thị trấn Sông Đốc12,4312,4349.905.000
05Đê đoạn vòng qua cống Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Xã Khánh Bình Tây4,944,9436.820.000
06Dự án đầu tư xây dựng cống Kênh Hai, cống Bà Xã và cống Năm Thâu (thuộc Dự án ĐTXD HTTL tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Phong Lạc0,750,7522.510.000
07Mở rộng trụ sở hành chính UBND xã Khánh Bình ĐôngXã Khánh Bình Đông0,050,0515.507.000
08Trường Mầm non Sao MaiThị trấn Trần Văn Thời0,200,2019.592.000
09Trạm cấp nước thị trấn Trần Văn ThờiThị trấn Trần Văn Thời0,020,0217.490.000
10Dự án Khu dịch vụ – dân cư Khu Công nghiệp Sông ĐốcThị trấn Sông Đốc76,7076,7079.592.000
11Mở rộng khu di tích Nguyễn Long Phi (Bác Ba Phi)Thị trấn Sông Đốc6,806,8042.795.000
12Dự án xây dựng đường phía bờ Nam Sông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa – Rạch Ráng – Sông Đốc) đoạn mở rộngThị trấn Sông Đốc, xã Phong Điền1,001,0026.595.000
4Huyện Đầm Dơi     186.094.000 
01Dự án Khu dân cư thị trấn Đầm Dơi (tên cũ: Dự án xây dựng khu trung tâm Thương mại TT. Đầm Dơi)Thị trấn Đầm Dơi4,304,332.430.000
02Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (giai đoạn II)Xã Tân Duyệt1,001,0024.260.000
03Lộ sau dãy tập thể ngân hàngThị trấn Đầm Dơi0,260,2617.304.000
04Đường Trần Văn Bảy nối dài (Đoạn từ đường Lưu Tấn Thành đến đường Dương Thị Cẩm Vân)Thị trấn Đầm Dơi0,560,5631.142.000
05Đường từ Dương Thị Cẩm Vân đến đường Nguyễn Tạo (song song đường Ngô Bình An)Thị trấn Đầm Dơi0,560,5631.142.000
06Nhà máy điện gió Tân Thuận (Trụ quan trắc đo gió)Xã Tân Thuận1,651,6525.398.000
07Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Tân ThuậnXã Tân Thuận1,091,0924.418.000
5Huyện Cái Nước     103.967.000 
01Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi VàmThị trấn Cái Nước0,040,0417.724.000
02Đê sông Thị tường (thuộc Dự án ĐTXD HTTLTV III – Nam Cà Mau)Xã Hưng Mỹ, xã Hòa Mỹ6,306,3039.527.000
03Dự án xây dựng Trạm Rada 23/e294Xã Thạnh Phú10,6010,646.716.000
6Huyện Phú Tân     52.505.000 
01Điểm dân cư Vàm kênh Công Nghiệp (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư RPH biển Tây huyện Phú Tân)Thị trấn Cái Đôi Vàm18,0018,0052.505.000
7Huyện U Minh     171.772.000 
01Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoXã Khánh Lâm158,50158,5087.847.000
02Dự án xây dựng hồ chứa nước thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển Cà Mau (Dự án WB9)Xã Khánh An102,00102,0083.925.000
8Huyện Năm Căn     154.174.000 
01Xây dựng bãi tập kết rác và đốt rác thải sinh hoạtXã Hiệp Tùng0,100,1016.090.000
02Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm CănThị trấn Năm Căn1,861,8628.100.000
03Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà MauThị trấn Năm Căn25,0025,0055.774.000
04Đường dây 220kV Cà Mau 2 – Năm CănHuyện Năm Căn11,1011,154.210.000
9Huyện Ngọc Hiển     190.911.000 
01Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao Việc ÚcTiểu khu 114, xã Tam Giang Tây161,26161,2691.647.000
02Dự án xây dựng Cầu Đường KéoXã Tân Ân Tây, thị trấn Rạch Gốc1,521,5227.417.000
03Dự án Trạm biến áp 110kV Rạch GốcThị trấn Rạch Gốc0,450,4522.510.000
04Dự án xây dựng Cầu Ông TrangXã Viên An0,230,217.607.000
05Dự án xây dựng chợ Rạch GốcKhóm 1, TT. Rạch Gốc1,701,7031.730.000
IIINhóm dự án thực hiện trên địa bàn nhiều huyện, thành phố    290.294.000 
01Công trình xây dựng đường trục chính Đông – Tây, tỉnh Cà Mau (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cửa biển Gành Hào)Huyện Đầm Dơi
Huyện Năm Căn
Huyện Cái Nước
201,67201,6790.905.000
02Công trình đường dây 110 KV mạch 2 từ trạm 220KV Cà Mau – An XuyênThành phố Cà Mau
Huyện Thới Bình
Huyện Trần Văn Thời
0,430,4320.000.000
03Đường dây 110Kv Phú Tân – Năm CănHuyện Phú Tân
Huyện Năm Căn
0,480,4821.000.000
04Dự án đầu tư xây dựng HTTL tiểu vùng II, III, V Cà MauHuyện Phú Tân
Huyện Cái Nước
Huyện Trần Văn Thời
15,7715,7749.130.000
05Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng vùng ven tỉnh Cà Mau (thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long)Huyện Năm Căn
Huyện Ngọc Hiển
124,00124,0085.466.000
06Đường dây 110KV Năm Căn – Khai LongHuyện Năm Căn
Huyện Ngọc Hiển
2,152,1523.793.000
BDanh mục xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất    301.947.000 
1Thành phố Cà Mau     94.531.000 
01Khu đất quy hoạch chợ nổi phường 7Phường 73,753,7533.598.000
02Khu đất Trường trung cấp Văn hóa, thể thao và du lịch (cũ) – giai đoạn 1Phường 92,572,5729.343.000
03Khu đất Nhà thiếu nhi – giai đoạn 1Phường 53,323,3231.590.000
2Huyện Thới Bình     47.829.000 
01Khu đất chợ Thới BìnhThị trấn Thới Bình0,4080,40822.019.000
02Tuyến dân cư khóm 6, xã Tân BằngXã Tân Bằng0,5410,54125.810.000
3Huyện Trần Văn Thời     76.423.000 
01Khu đất thuộc khu dân cư phố chia lô (đối diện chợ nông sản)Thị trấn Trần Văn Thời0,4100,360,0523.852.000
02Khu đất Đài Truyền thanh huyệnKhóm 9, TT. Trần Văn Thời0,1700,1719.650.000
03Khu đất Chi cục Thuế cũKhóm 1, TT. Trần Văn Thời2,2102,2132.921.000
4Huyện Năm Căn     83.164.000 
01Khu đất khóm 6, thị trấn Năm Căn (thuộc tuyến đường Châu Văn Đặng)Khóm 6, TT. Năm Căn0,970,9729.816.000
02Khu đất khóm 4, thị trấn Năm Căn (thuộc tuyến đường Lý Nam Đế)Khóm 4, TT. Năm Căn0,190,1920.000.000
03Chợ Nông sản thực phẩmKhóm 2, TT. Năm Căn0,30,316.674.000
04Trung tâm Thương mại khóm 2, TT. Năm CănKhóm 2, TT. Năm Căn0,30,316.674.000
Tổng (A + B)     3.493.387.900 

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Quyết định số: 66/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STTTên Dự ánĐịa điểmDiện tích (ha)Trong đóGhi chú
Đất ởĐất PNNĐất NN
ADanh mục xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường GPMB (82 dự án)     
IDự án năm 2017 chuyển sang năm 2018     
1Thành phố Cà Mau      
01Dự án xây dựng cầu qua sông Tắc ThủPhường 1, phường 83,813,81UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
02Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường Nguyễn Mai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Lê Anh Xuân), thành phố Cà MauPhường 80,060,06UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
03Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà MauTP. Cà Mau0,370,37
04Dự án xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi tỉnh Cà MauPhường 63,353,35UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
05Dự án Khu dân cư Đông Bắc Quảng trường Văn hóa Trung tâm – Khu C (giai đoạn 2)Phường 1, phường 94,664,66UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
06Dự án xây dựng khu nhà ở công nhân lao động công ty Minh PhúXã Lý Văn Lâm15,815,8UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
07Dự án chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai số 2 (đoạn từ Nguyễn Trãi đến Lâm Thành Mậu)Phường 4, phường 945,345,3
08Dự án đầu tư xây dựng đường đấu nối từ Quốc lộ 1A vào dự án Khu dân cư phía đông Quốc lộ 1A (khu A)Phường 8, xã Lý Văn Lâm0,320,32
09Dự án Phát triển nhà ở khu C1, C2, khu đô thị cửa ngõ Đông BắcPhường 6, phường Tân Thành60,0060,00
10Khu TĐC và nhà ở xã hội phường 4, phường 9, thành phố Cà MauPhường 4, phường 943,3043,30
11Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối vào khu đô thị mới Bạch ĐằngXã Lý Văn Lâm0,360,36UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
12Dự án Khu dân cư phía Tây tuyến đường Tạ UyênPhường 926,5426,54UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
13Dự án xây dựng Niệm Phật đường Hưng PhướcXã Lý Văn Lâm0,510,51
14Dự án Khu dân cư khóm 6Khóm 6, phường 51,41,4UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
15Công trình đường dây 110KV mạch 2 từ trạm 220KV Cà Mau – An XuyênThành phố Cà Mau0,170,17UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
16Dự án xây dựng trụ sở xã Hòa TânẤp Bùng Binh, xã Hòa Tân0,890,89UBND thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện
17Dự án đầu tư xây dựng trường đại học tư thục Y-Dược Cà MauPhường 91919,00
2Huyện Thới Bình      
01Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử các địa điểm thuộc xứ ủy Nam Bộ – Trung ương cục Miền Nam (Gđ cuối năm 1949 đến 1955) tỉnh Cà Mau giai đoạn 1Ấp 9, xã Trí Lực9,679,67UBND huyện Thới Bình tiếp tục thực hiện
02Dự án xây dựng nhà làm việc điện lực Thới BìnhKhóm 1, TT. Thới Bình0,020,02
03Dự án xây dựng đường đấu nối từ cầu bắc qua Sông Trẹm vào lộ U Minh – Thới Bình (tên cũ: Dự án xây dựng cầu bắc qua Sông Trẹm tại khóm 3TT. Thới Bình0,070,07UBND huyện Thới Bình tiếp tục thực hiện
04Công trình 110 KV mạch 2 từ trạm 220 KV Cà Mau – An XuyênXã Hồ Thị Kỷ1,001,00
3Huyện Trần Văn Thời      
01Dự án xây dựng khu dân cư bờ Nam Sông ĐốcTT. Sông Đốc287,07287,07
02Dự án xây dựng đường nội ô thị trấn Trần Văn ThờiTT. Trần Văn Thời2,252,25
03Trạm Biến áp 110 kV Sông Đốc và đường dây Đấu nốiXã Phong Điền0,680,68
04Dự án xây dựng cống Ban Lẻng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTTL tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Lợi An0,20,2
05Dự án Tái định cư dân khóm 9, thị trấn Sông ĐốcTT. Sông Đốc11,711,7
4Huyện Đầm Dơi      
01Dự án đầu tư xây dựng Kè cấp bách xã Tân ThuậnXã Tân Thuận5,05,0
02Dự án xây dựng cầu Nhị NguyệtXã Tân Trung, xã Tân Duyệt0,50,5
5Huyện Cái Nước      
01Khu Công nghiệp Hòa Trung (Nhà máy xử lý nước thải tập trung và quỹ đất dự phòng)Xã Lương Thế Trân90,090,0
6Huyện Phú Tân      
01Dự án xây dựng trường Mẫu giáo Hoa HồngXã Phú Thuận0,10,1
7Huyện U Minh      
01Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây, Hạng mục: Khu Tái định cư xã Khánh HộiXã Khánh Hội6,86,81UBND huyện U Minh tiếp tục thực hiện
02Dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và bến cá Khánh HộiXã Khánh Hội2,882,88UBND huyện U Minh tiếp tục thực hiện
03Dự án khu dân cư kênh xáng lộ xe bờ tây sông Cái TàuTT. U Minh0,70,71
04Dự án xây dựng đường giao thông từ đường hành lang ven biển phía Nam đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm.Huyện U Minh5,55,53
05Công trình 110 KV Cà Mau 2 từ và đường dây đấu nối tỉnh Cà MauHuyện U Minh0,70,7UBND huyện U Minh tiếp tục thực hiện
06Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoXã Khánh Lâm158,5158,5
8Huyện Năm Căn      
1Đường từ cầu Năm Căn dọc theo Kênh 1038 đến Nghĩa trang Trường ĐứcXã Lâm Hải2,772,77
IIDự án thu hồi đất năm 2018     
1Thành phố Cà Mau      
01Đầu tư nâng cấp mở rộng bệnh viện đa khoa Cà MauPhường 645,0045,00
02Khu Nghĩa địa khóm 5, phường 6Phường 60,060,06
03Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, khu học tập và Sát hạch lái xe mô tôXã Lý Văn Lâm0,570,57
04Dự án khu B, khu C3 thuộc khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc thành phố Cà MauPhường 6, phường Tân Thành154,24154,24
2Huyện Thới Bình      
01Trạm 110 KV Thới Bình và đường dây đấu nối tỉnh Cà MauTT. Thới Bình1,001,00
3Huyện Trần Văn Thời      
01Xây dựng cống Phát Thạnh và cống Rạch Lăng (thuộc Dự án đầu tư xây dựng dựng HTTL Tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Lợi An0,500,50
02Cụm dân cư vàm kênh Sào Lưới (thuộc dự án đầu tư XD công trình tái định cư RPH Biển Tây huyện TVT)Xã Khánh Bình Tây18,0018,00
03Khu Tái định cư xen ghép Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Xã Khánh Bình Tây3,523,52
04Khu Tái định cư xen ghép thị trấn Sông Đốc (thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Thị trấn Sông Đốc12,4312,43
05Đê đoạn vòng qua cống Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dựngnâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau)Xã Khánh Bình Tây4,944,94
06Dự án đầu tư xây dựng cống Kênh Hai, cống Bà Xã và cống Năm Thâu (thuộc Dự án ĐTXD HTTL tiểu vùng III – Nam Cà Mau)Xã Phong Lạc0,750,75
07Mở rộng trụ sở hành chính UBND xã Khánh Bình ĐôngXã Khánh Bình Đông0,050,05
08Trường Mầm non Sao MaiThị trấn Trần Văn Thời0,200,20
09Trạm cấp nước thị trấn Trần Văn ThờiThị trấn Trần Văn Thời0,020,02
10Dự án Khu dịch vụ – dân cư Khu Công nghiệp Sông ĐốcThị trấn Sông Đốc76,7076,70
11Mở rộng khu di tích Nguyễn Long Phi (Bác Ba Phi)Thị trấn Sông Đốc6,806,80
12Dự án xây dựng đường phía bờ nam Sông Đốc nối vào Quốc lộ 1A (Rau Dừa – Rạch Ráng – Sông Đốc) đoạn mở rộngThị trấn Sông Đốc, xã Phong Điền1,001,00
4Huyện Đầm Dơi      
01Dự án Khu dân cư thị trấn Đầm Dơi (tên cũ: Dự án xây dựng khu trung tâm Thương mại TT. Đầm Dơi)Thị trấn Đầm Dơi4,304,3
02Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi (giai đoạn II)Xã Tân Duyệt1,001,00
03Lộ sau dãy tập thể ngân hàngThị trấn Đầm Dơi0,260,26
04Đường Trần Văn Bảy nối dài (Đoạn từ đường Lưu Tấn Thành đến đường Dương Thị Cẩm Vân)Thị trấn Đầm Dơi0,560,56
05Đường từ Dương Thị Cẩm Vân đến đường Nguyễn Tạo (song song đường Ngô Bình An)Thị trấn Đầm Dơi0,560,56
06Nhà máy điện gió Tân Thuận (Trụ quan trắc đo gió)Xã Tân Thuận1,651,65
07Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Tân ThuậnXã Tân Thuận1,091,09
5Huyện Cái Nước      
01Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đầm Dơi – Cái Nước – Cái Đôi VàmThị trấn Cái Nước0,040,04
02Đê sông Thị Tường (thuộc Dự án ĐTXD HTTLTV III – Nam Cà Mau)Xã Hưng Mỹ, xã Hòa Mỹ6,306,30
03Dự án xây dựng Trạm Rada 23/e294Xã Thạnh Phú10,6010,6
6Huyện Phú Tân      
01Điểm dân cư Vàm kênh Công Nghiệp (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư RPH biển Tây huyện Phú Tân)Thị trấn Cái Đôi Vàm18,0018,00
7Huyện U Minh      
01Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoXã Khánh Lâm158,50158,50
02Dự án xây dựng hồ chứa nước thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu vùng ven biển Cà Mau (Dự án WB9)Xã Khánh An102,00102,00
8Huyện Năm Căn      
01Xây dựng bãi tập kết rác và đốt rác thải sinh hoạtXã Hiệp Tùng0,100,10
02Dự án đầu tư xây dựng Bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm CănThị trấn Năm Căn1,861,86
03Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà MauThị trấn Năm Căn25,0025,00
04Đường dây 220kV Cà Mau 2 – Năm CănHuyện Năm Căn11,1011,1
9Huyện Ngọc Hiển      
01Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao Việc ÚcTiểu khu 114, xã Tam Giang Tây161,26161,26
02Dự án xây dựng Cầu Đường KéoXã Tân Ân Tây, thị trấn Rạch Gốc1,521,52
03Dự án Trạm biến áp 110kV Rạch GốcThị trấn Rạch Gốc0,450,45
04Dự án xây dựng Cầu Ông TrangXã Viên An0,230,2
05Dự án xây dựng chợ Rạch GốcKhóm 1, TT. Rạch Gốc1,701,70
IIINhóm dự án thực hiện trên địa bàn hành chính liên huyện     
01Công trình xây dựng đường trục chính Đông – Tây, tỉnh Cà Mau (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cửa biển Gành Hào)Huyện Đầm Dơi
Huyện Năm Căn
Huyện Cái Nước
201,67201,67
02Công trình đường dây 110 KV mạch 2 từ trạm 220KV Cà Mau – An XuyênThành phố Cà Mau
Huyện Thới Bình
Huyện Trần Văn Thời
0,430,43
03Đường dây 110Kv Phú Tân – Năm CănHuyện Phú Tân
Huyện Năm Căn
0,480,48
04Dự án đầu tư xây dựng HTTL tiểu vùng II, III, V Cà MauHuyện Phú Tân
Huyện Cái Nước
Huyện Trần Văn Thời
15,7715,77
05Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm – rừng vùng ven tỉnh Cà Mau (thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long)Huyện Năm Căn
Huyện Ngọc Hiển
124,00124,00
06Đường dây 110KV Năm Căn – Khai LongHuyện Năm Căn
Huyện Ngọc Hiển
2,152,15
BDanh mục xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất (12 dự án)     
1Thành phố Cà Mau      
01Khu đất quy hoạch chợ nổi phường 7Phường 73,753,75
02Khu đất Trường trung cấp Văn hóa, thể thao và du lịch (cũ) – giai đoạn 1Phường 92,572,57Công văn số 99/TTPTQĐ ngày 03/4/2018
03Khu đất Nhà thiếu nhi – giai đoạn 1Phường 53,323,32
2Huyện Thới Bình      
01Khu đất chợ Thới BìnhThị trấn Thới Bình0,4080,408Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 03/4/2018 của UBND huyện Thới Bình
02Tuyến dân cư khóm 6, xã Tân BằngXã Tân Bằng0,5410,541
3Huyện Trần Văn Thời      
01Khu đất thuộc khu dân cư phố chia lô (đối diện chợ nông sản)Thị trấn Trần Văn Thời0,4100,360,05KHSDĐ năm 2018
02Khu đất Đài Truyền thanh huyệnKhóm 9, TT. Trần Văn Thời0,1700,17KHSDĐ năm 2018
03Khu đất Chi cục Thuế cũKhóm 1, TT. Trần Văn Thời2,2102,21KHSDĐ năm 2018
4Huyện Năm Căn      
01Khu đất khóm 6, thị trấn Năm Căn (thuộc tuyến đường Châu Văn Đặng)Khóm 6, TT. Năm Căn0,970,97Công văn số 1015/UBND ngày 12/4/2018 của UBND huyện Năm Căn
02Khu đất khóm 4, thị trấn Năm Căn (thuộc tuyến đường Lý Nam Đế)Khóm 4, TT. Năm Căn0,190,19
03Chợ Nông sản thực phẩmKhóm 2, TT. Năm Căn0,30,3
04TT. Thương mại khóm 2, TT. Năm CănKhóm 2, TT. Năm Căn0,30,3